Vjerovali ili ne: Glavna služba za reviziju javnog sektora RS utvrdila -Šume Srpske- ponovo lažirale dobit


Vjerovali ili ne: Glavna služba za reviziju javnog sektora RS utvrdila -Šume Srpske- ponovo lažirale dobit

-  „Šume“ godinama prikazuju dobit, umjesto milionskog gubitka

-  Ugovori o djelu zaljučivani sa zaposlenim radnicima javnog preduzeća

„Šume Srpske“ nastavile su višegodišnju praksu friziranja finansijskih izvještaja pa su tako i u 2020. godini umjesto milionskog gubitka prikazale nepostojeću dobit!

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS utvrdila je niz propusta u poslovanju preduzeća „Šume Srpske“, a jedna od glavnih je da su umjesto gubitka, prikazali dobit. Takođe, utvrđeno je i da su ugovori o djelu sklapani sa osobama koje već rade u „Šumama“ kao i da su stimulacije pojedinim radnicima odobravane mimo zakona.

Zbog brojnih nepravilnosti javno preduzeće je od revizora dobilo mišljenje sa rezervom o finansijskim izvještajima i negativno mišljenje o usklađenosti.

U izvještaju je, između ostalog, navedeno da su „Šume“ prikazale su da su u 2020. godini ostvarile dobit od 174.089 KM, dok su revizori utvrdili da je taj rezultat precijenjen za čak 1,2 miliona maraka.

„Po nalazu revizije dobitak tekućeg perioda je precijenjen za 1,2 miliona KM, jer su prihodi precijenjeni najmanje za 388.230 КM, a rashodi potcijenjeni najmanje za 848.143 КM“, navedeno je u izvještaju.

„Šume Srpske“ godinama na ovaj način pokušavaju da se predstave kao preduzeće koje dobro posluje, ali je slika potpuno drugačija nakon što ih posjete rvizori.

Propusti su utvrđeni i kod popisa imovine. Između ostalog, popisne liste nisu ovjerene i datirane od strane ovlaštenog lica, u komisije za popis imenovana su i lica koja rukuju imovinom, dio imovine nije popisan, dok za dio popisane imovine nije izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.

Revizori su utvrdili i da uprava preduzeća nije imenovana putem javnog konkursa, kao ni osam vršilaca dužnosti direktora organizacionih dijelova javnog preduzeća.

Nepravilnosti su utvrđene i kod obračuna minulog rada, dok su pojedina gazdinstva isplaćivala naknade komisijama što nije u skladu sa kolektivnim ugovorom.

„Ugovori o djelu zaključeni su sa više lica za poslove za koja su sistematizovana radna mjesta, što nije u skladu sa Zakonom o radu. Putni nalozi nisu popunjavani u skladu sa Uredbom o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru RS“, navedeno je u izvještaju.

Drva isporučena, milioni isparili

Revizori su utvrdili i da naplata od kupaca za isporučene šumske drvne sortimente nije vršena u skladu sa odredbama zaključenih ugovora.

„Provedene aktivnosti po osnovu prodaje značajnim dijelom nisu vršene u skladu sa Odlukom o načinu i uslovima prodaje šumskih drvnih sortimenata, koje se odnose na ispunjenje uslova kod potpisivanja ugovora, isporuke šumskih drvnih sortimenata, praćenja dinamike isporuke, rokova naplate potraživanja i aktiviranja instrumenata obezbjeđenja plaćanja. Shodno tome, na dan bilansa ostala su nenaplaćena dospjela potraživanja od 17,6 miliona KM, od kojih je značajan iznos nenaplativ“, dodaje se u izvještaju.

Takođe, određeni organizacioni dijelovi su zaključivali ugovore o djelu sa zaposlenim radnicima javnog preduzeća, kao i za poslove koji su sistematizovani u okviru djelatnosti „Šuma“, što je suprotno Zakonu o radu

„Naime, kod IRPC evidentirani su ugovori o djelu zaključeni sa po jednim zaposlenim radnikom iz svakog šumskog gazdinstava, za poslove prikupljanja podataka za izradu Studije o potencijalima ostalih proizvoda u šumama. Zaposlenim radnicima javnog preduzeća isplaćena je naknada od po 400 КM, što u ukupno iznosi 10.800 КM. Navedeni ugovori zaključeni su u suprotnosti Zakonom o radu, s obzirom na to da za navedene poslove Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta postoje sistematizovana radna mjesta“, piše u izvještaju.

Slična praksa utvrđena je i kod Direkcije koja je imala zaključene ugovore o djelu sa licem angažovanim na poslovima pružanja stručnih usluga iz oblasti informatičkih tehnologija, uz mjesečnu naknadu od 1.500 КM, kao i sa licem za pružanje stručnih i savjetodavnih usluga iz oblasti prava, uz mjesečnu naknadu od 500 КM, bez ograničenja trajanja ugovora-sve dok traje volja izvršioca.

„Ti ugovori zaključeni su u suprotnosti sa Zakonom o radu, s obzirom na to da za navedene poslove postoje sistematizovana radna mjesta i ona su popunjena. U okviru ugovora o djelu evidentiran je ugovor sa licem zaposlenim ŠG „Romanija“, za obavljanje poslova nadzora i kontrole nad izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem puteva u iznosu od 5.324 КM“, istaknuto je u izvještaju.

Piše: Marina Čigoja Ljubojević
Foto naslovna: capital.ba
Izvor: capital.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter