Pritužba na Naredbu tužioca Simonovića o nesprovodjenju istrage protiv policajaca koji su počinili krivično djelo (Foto/Video)

Pritužba na Naredbu tužioca Simonovića o nesprovodjenju istrage protiv policajaca koji su počinili krivično djelo (Foto/Video)

“Povreda ravnopravnosti građana”. Članovi neformalne grupe građana “Pravda za Davida” Aleksandra Ninić Vranješ i Sofija Grmuša podnijele su danas pritužbu na naredbu o nesprovođenju istrage protiv policijskih službenika koji su počinili krivično djelo “Povreda ravnopravnosti građana”.

U Pritužbi se ističe da je Naredba o obustavi istrage donesena uz povrede Кrivičnog zakonika i Zakona o krivičnom postupku stoga istu treba ukinuti i nastaviti istragu do okončanja.

“Tužilac, iako je očigledno uz krivičnu prijavu zaprimio materijalne dokaze – video snimak nespornog činjenja krivičnog djela, snimak počinioca, te nakon što je utvrdio lažne iskaze osumnjičenih date u istrazi (a koje su kontradiktorne video snimku) odlučio je da obustavi istragu iz razloga što, kako navodi, konkretne radnje ne smatra krivičnom djelom”, navodi se u Pritužbi.

Tužilac ni u jednom trenutku ne obrazlaže zbog čega smatra da opisane radnje u krivičnoj prijavi i jasno prikazane radnje na video snimku ne predstavljaju krivično djelo povrede ravnopravnosti građana, niti se osvrće u bilo kojem trenutku na biće konkretnog krivičnog djela, pa je u tom dijelu naredba nepotpuna.

“U obrazloženju predmetne naredbe tužilac obustavlja istragu jer smatra da opisane radnje predstavljaju diskriminaciju i da kao takva diskriminatorna radnja predstavlja prekršaj propisan Zakonom o zabrani diskriminacije BiH. Ovakvo tumačenje nije u skladu sa Кrivičnim zakonikom RS”, naglašava se u Pritužbi.

Naime, razlika između diskriminatornog ponašanja koje za posljedicu ima građanski delikt ili prekršaj i predmetnog krivičnog djela povrede ravnopravnosti građana ogleda se u vrsti prava koja se oštećenom uskraćuju ili na osnovu kojih se pravi razlika između njega i drugih građana. Кod diskriminacije, u pitanju je svako različito postupanje uključujući isključivanje, ograničavanje i davanje prednosti jednoj osobi ili više osoba u odnosu na drugu ili druge zbog njihove rase, vjere, jezika itd. kao i svaku drugu okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života. Dok s druge strane, kod predmetnog krivičnog djela povrede prava ranopravnosti građana, biće krivičnog djela ispunjeno je ukoliko se uskrati ili ograniči sloboda ili pravo čovjeka utvrđeno ustavom, zakonom ili ratifikovanim međunarodnim ugovorom.

Dakle, diskriminacija kao širi pojam od krivičnog djela povrede ravnopravnosti građana ulazi u sve sfere nejednakosti građana i njihovog života, dok je predmetno krivično djelo ograničeno na uskraćivanje ili ograničavanje sloboda i prava građana zajamčenih ustavom, zakonom i ratifikovanim međunarodnim ugovorom.

“Кako su u konkretnom slučaju prijavljeni pol. službenici bez ikakvog pravnog osnova uskratili pravo slobode kretanja oštećenima kao ustavom zagarantovano pravo i to jasno izražavajući segregaciju u odnosu na oštećene jer su pripadnice grupe „Pravda za Davida“, čime su u smislu čl. 139. КZ RS prema „političkom ili drugom uvjerenju“ izdvojile oštećene od drugih građana i time izvršili povredu ravnopravnosti građana kao osnovni postulat ustavom zagarantovanih ljudskih prava ima se bez sumnje smatrati da je ispunjeno biće predmetnog krivičnog djela iz prvog stava, a kako su policijski službenici zloupotrebom službenog položaja izvršili povredu ravnopravnosti građana, jer su nastupali kao službena lica, noseći uniforme i izdavajući naređenje u svojstvu službenog lica, a potpuno u suprotnosti čl. 41. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS što nesporno upućuje na prekoračenje zakonskih ovlašćenja, jasno je da su ispunjeni uslovi i za primjenu trećeg stava člana 139. Кrivičnog zakonika RS”, navodi se u Pritužbi.

Na osnovu gore navedenog, Sofija Grmuša i Aleksandra Ninić Vranješ, kao potpisnice Pritužbe, predlažu da glavni tužilac donese rješenje kojim će usvojiti ovu pritužbu i dati uputstvo postupajućem tužiocu da nastavi krivično gonjenje radi procesuiranja očigledno postojećeg krivičnog djela na koja nesumnjivu upućuju materijalni dokazi kao i na počinioce istog a sve u skladu sa članom 46b Zakona o krivičnom postupku.

Podsjećamo, okružni tužilac Aleksandar Simonović donio je naredbu o obustavi istrage protiv policijskih službenika Policijske uprave Banjaluka protiv kojih su Sofija Grmuša i Aleksandra Vranješ iz neformalne grupe “Pravda za Davida” podnijele krivičnu prijavu zbog krivičnog djela “Povreda ravnopravnosti građana”.

Grmuša i Ninić Vranješ su krivičnu prijavu protiv policajaca podnijele jer su ih policajci bez vidnog razloga otjerali sa javne klupe na trgu Krajine u novembru 2019. godine. Njih dvije su zbog istog postupanja banjalučke policije podnijele tužbu banjalučkom Osnovnom sudu protiv MUP-a Republike Srpske zbog diskriminacije a Osnovni sud je u decembru 2020. godine donio presudu u njihovu korist kojom je zaključio da je policija diskriminisala građane nedozvoljavajući im korištenje javnih površina u gradu. Zanimljivo je da je i pored te presude Osnovnog suda, tužilac Simonović odlučio da donese naredbu o nesprovođenju istrage protiv policajaca.

U naredbi o nesprovođenju istrage navodi se izjava policajca Miše Volfa kojom on navodi da spornog dana nije prilazio Sofiji Grmuši i Aleksandri Ninić Vranješ.

“Snimak koji postoji i koji je priložen kao dokaz govori upravo suprotno! Mišo Volf je prišao Sofiji i Aleksandri i naredio im da se raziđu iako su u tom trenutku same sjedile na klupi u centru grada. I više je nego jasno da je Mišo Volf dao netačnu, tj. lažnu izjavu o neprilaženju Sofiji i Aleksandri. U tom periodu spontana okupljanja građana iz “Pravde za Davida” trajala su u parkiću pored Hrama Hrista Spasitelja. Trg je građanima bio zabranjen od kraja 2018. godine. Jedina uloga koju je policija imala na Trgu Krajine jeste bila da rastjera bilo koga ko bi se eventualno pojavio na Trgu Krajine, a koga prepoznaju kao člana Pravde za Davida”, saopštili su iz “Pravde za Davida”.

Oni su objavili i snimak koji, kako tvrde, dokazuje to da je policijski službenik slagao u svojoj izjavi tužilaštvu jer se vidi kako upravo on prilazi i tjera sa javne klupe Sofiju Grmuša i Aleksandru Ninić Vranješ.

VIDEO:

 

Video: Pravda za Davida/youtube.com
Izvor: gerila.info

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter