Evo šta donosi kriminalizacija klevete u režiji Dodikove vlasti, šta je povreda časti i ugleda i koje su kazne (Foto)


Evo šta donosi kriminalizacija klevete u režiji Dodikove vlasti, šta je povreda časti i ugleda i koje su kazne (Foto)

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) jučer je usvojila izmjene Krivičnog zakona kojim se kleveta kriminalizira, a u nastavku pročitajte o čemu se zapravo radi i zbog čega možete biti tuženi.

U Krivičnom zakonu RS-a dodaji se novi član 156a, koji glase:
"Neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka", član 156a.

(1) Ko objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, video-zapis, film ili fonogram ličnog karaktera, bez pristanka lica koje je spis sastavilo ili na koga se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na portretu, fotografiji, video-zapisu ili filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka drugog lica čiji se pristanak po zakonu traži, a takvo objavljivanje ili prikazivanje je imalo ili moglo da ima štetne posljedice po lični život tog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema članu porodice ili porodične zajednice ili prema nekom drugom licu u namjeri nanošenja štete ugledu tog lica, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1. ili 2. ovog člana teže narušeno zdravlje lica čiji je spis, portret ili snimak objavljen, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina, a ako je to dovelo do smrtne posljedice, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.“

"Krivična djela protiv časti i ugleda"

Kleveta, član 208a.

(1) Ko o drugom iznosi ili pronosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je to što iznosi ili pronosi neistina, kazniće se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije, kompjuterske mreže ili drugih vidova komunikacije, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo dostupno većem broju lica, kazniće se novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM.

(3) Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 3.000 KM do 6.000 KM.

Iznošenje ličnih i porodičnih prilika, član 208b.

(1) Ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, a što nije, niti može predstavljati činjenice koje su od opravdanog interesa, kazniće se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije, kompjuterske mreže ili drugih vidova komunikacije, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo dostupno većem broju lica, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM.

(3) Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 3.000 KM do 6.000 KM.

(4) Istinitost ili neistinitost onog što se iznosi ili pronosi iz ličnog ili porodičnog života nekog lica ne dokazuje se.

Javno izlaganje poruzi zbog pripadnosti određenoj rasi, vjeri ili nacionalnosti, član 208v.

Ko javno izloži poruzi ili preziru lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, boji kože, vjeri, nacionalnosti ili zbog etničkog porijekla, seksualnog opredjeljenja ili rodnog identiteta, kazniće se novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM.

Isključenje protivpravnosti kod krivičnih djela protiv časti i ugleda, član 208g.

Nema krivičnog djela iz čl. 208a. i 208b. ovog zakonika ako se radi o uvredljivom izražavanju ili iznošenju nečeg neistinitog u naučnom, stručnom, književnom ili umjetničkom djelu, u vršenju dužnosti propisane zakonom, novinarskog poziva, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti ili odbrani nekog prava, ako iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti proizlazi da to nije učinjeno u namjeri omalovažavanja, ili ako lice dokaže istinitost svog tvrđenja, ili da je imalo osnovanog razloga da povjeruje u istinitost onoga što je iznosilo ili pronosilo.

Gonjenje za krivična djela protiv časti i ugleda, član 208d.

(1) Gonjenje za djela iz čl. 208a. i 208b. ovog zakonika preduzima se po prijedlogu.

(2) Ako su djela iz čl. 208a. i 208b. ovog zakonika učinjena prema umrlom licu, gonjenje se preduzima po prijedlogu bračnog druga ili lica koje je sa umrlim živjelo u trajnoj vanbračnoj zajednici, srodnika u pravoj liniji, usvojioca, usvojenika, brata ili sestre umrlog lica.

Javno objavljivanje presude za krivična djela protiv časti i ugleda, član 208đ.

(1) Presuda kojom je oglašen krivim učinilac krivičnog djela protiv časti i ugleda izvršenog putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema ili kompjuterske mreže ili drugog sredstva javnog informisanja ili komunikacije objaviće se u cijelosti ili djelimično o trošku učinioca.

(2) Sud će u presudi odrediti način njenog objavljivanja, pri čemu će, uvijek kada je to moguće, odrediti da to bude u istom sredstvu javnog informisanja ili komunikacije u kojem je krivično djelo učinjeno, istog formata i trajanja u odnosu na radnju izvršenja djela.“

Mijenja se i naziv člana i član 340. i glasi:

"Povreda ugleda suda i učesnika u postupku"

(1) Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud, sudiju, javnog tužioca ili advokata ili ko djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno na posebno neprimjeren način ili je uvredljivo izražavanje takvog značaja da je dovelo ili je moglo dovesti do težih štetnih posljedica za oštećenog, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.“

Izvor: klix.ba

U RS-u moći ćete biti tuženi za klevetu bez obzira gdje živite u BiH, a to neće biti nimalo ugodno

Foto: Shutterstock

Direktorica nevladine organizacije Transparency International BiH Ivana Korajlić je u izjavi za Klix.ba objasnila kako će se kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj odnositi na sve građane Bosne i Hercegovine. Osvrnula se i na pitanje sankcija.

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) juče je usvojila izmjene Krivičnog zakona kojim se kleveta kriminalizira. Zakon će stupiti na snagu ako ne bude osporen pred Vijećem naroda RS-a.
Iako je riječ o entitetskom zakonu, na osnovu njega će fizičko ili pravno lice iz RS-a moći tužiti nekoga za klevetu nekoga bez obzira na njegovo mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini.

"Za krivična djela mogu se procesuirati i oni koji su izvan entiteta u kojem je zakon donesen, ali ako je oštećeni u tom entitetu. To vam je isto kao što državljane drugih zemalja možete krivično goniti za krivična djela počinjena u Bosni i Hercegovini", kazala je.

Ponovila je da se kleveta izmjenama Krivičnog zakona RS-a tretira kao krivično djelo, što znači da, kako je naglasila, svaki građanin koji nešto objavi na društvenim mrežama, u medijima ili negdje nešto izjavi, a da se odnosi na nekog iz RS-a ko smatra da je time oštećen i podnese prijavu zbog toga, pravosuđe u RS-u ga može goniti.

"Zbog toga smo od početka upozoravali da ovo nije pitanje samo RS-a i ljudi koji žive u RS-u, već je mnogo šire pitanje", dodaje Korajlić.

Smatra da po ovom pitanju nije stvar sankcija, već je stvar što se kleveta uvodi u krivični postupak. Objasnila je šta to znači.

"Ublažili su novčane kazne na iznos koji bi približno bio dosuđen u građanskoj parnici. Po tužbama za klevetu odštete su uglavnom (od 2.000 KM) do 6.000 KM. No, nije stvar sankcija, već krivičnog procesa za djelo za koje se čak pretpostavlja da je izvršeno, ne mora ni biti da je izvršeno. Bit ćete pod određenim mjerama kao protiv nekoga protiv koga se vodi krivični proces. Nećete moći dobiti uvjerenje da se protiv vas vodi postupak, mogu vam oduzeti pasoš, mogu vam zabraniti putovanje, vršiti pretrese, oduzeti sredstvo rada", obrazložila je.

Korajlić je upozorila da će postojati mogućnost da se krivični proces vodi godinama, što je vrlo mukotrpno, a da se u konačnici utvrdi da klevete nije bilo.

Foto naslovna: Shutterstock
Izvor: klix.ba

Pratite portal Infomedia Balkan i na društvenim mrežama: Fejsbuk i Tviter